Poučení o ochraně osobních údajů

Informace

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Níže uvedené informace Vám byly jako subjektu osobních údajů poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

 

Totožnost a kontaktní údaje Správce:

 

PROLOV s.r.o.

IČ 26359219

se sídlem Vídeňská 126, 33901 Klatovy

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15256,

e-mail: info@lovecky-obchod.cz

(dále jen „Správce“),

 

Účel zpracování osobních údajů:

 

a) poptávka nákupu zboží neregistrovaným zákazníkem Správce

 

b) poptávka nákupu zboží registrovaným zákazníkem Správce

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Účel uvedený shora pod písm. a) Zájem subjektu údajů o koupi zboží nabízeného Správcem

Účel uvedený shora pod písm. b) Zájem subjektu údajů o koupi zboží nabízeného Správcem

 

Kategorie subjektu osobních údajů: Jméno a příjmení, telefonický a emailový kontakt, doručovací adresa

 

Osobní údaje jsou získány přímo od subjektu údajů.

 

Příjemce těchto osobních údajů: Správce a kterákoliv osoba, jakkoli majetkově propojena, ať už přímo nebo nepřímo se Správcem a zaměstnanci uvedených osob. Příjemcem osobních údajů mohou být i obchodní partneři Správce nebo orgány veřejné moci.

 

Zpracování osobních údajů pro účel uvedený shora pod písm. a) je: smluvním požadavkem a z důvodů doručení zboží, nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů pro účel uvedený shora pod písm. b) je: Zájem subjektu údajů o koupi zboží nabízeného Správcem

 

*) Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě právního titulu spočívajícího v nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů správce, tento oprávněný zájem spočívá v:

*) v případě účelu uvedeného shora pod písm. a) uzavření smlouvy kupní na zboží

*) v případě účelu uvedeného shora pod písm. b) uzavření smlouvy kupní na zboží

 

Zpracování osobních údajů může být prováděno automatizovaně i manuálně Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i pověření zpracovatelé, kteří se Správcem uzavřeli zpracovatelskou smlouvu a poskytují dostatečné záruky ochrany mých osobních údajů.

 

Osobní údaje budou uloženy

osobní údaje dle bodu a) shora: po dobu vyřízení objednávky a dodání zboží subjektu údajů

osobní údaje dle bodu b) shora: po dobu platnosti registrace subjektu údajů

 

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

 

a) požadovat od Správce přístup k osobním údajům, tedy máte právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány a pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

účelech zpracování;

kategoriích dotčených osobních údajů;

příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;

existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

právu podat stížnost u dozorového úřadu;

veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro mou osobu;

právu být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání osobních údajů do třetí země (tj. mimo Evropskou unii), v případě, že se osobní údaje předávají do takové třetí země;

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

b) požadovat opravu osobních údajů, tedy aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a s přihlédnutím k účelu zpracování mám též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

c) požadovat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), tedy aby Správcebez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

výkon práva na svobodu projevu a informace;

splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) požadovat omezení zpracování osobních údajů, tedy právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že osobní údaje jsou zpracovávány za účelem oprávněných zájmů Správce včetně profilování, Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu;

e) na přenositelnost osobních údajů, tedy právo, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné;

f) právo vznést námitku; v případě, že se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu, a v takovém případě již nebudou osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

g) podat stížnost, tedy například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce shora uvedené; na postup Správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

 

 

V Klatovech dne 25.5.2018 ……….…………………………………

PROLOV s.r.o.

zast. jednatelem Davidem Janouškem