Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je Prolov, s.r.o. IČ 26359219 a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané výše uvedeným způsobem jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
   
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
   
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů do formuláře objednávky či jiným způsobem, předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.
   
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
   
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po zaplacení kupní ceny zboží.
   
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem), pro účely dodání zboží budou poskytnuty firmám Česká posta, s.p. a PPL s.r.o.

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

 1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě expedováno nejpozději do jednoho týdne po obdržení ověřené objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že zboží není momentálně skladem, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.
   
 2. Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude celá objednávka pozastavena a zákazník informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za obě zásilky.
   
 3. V akutních případech je provozovatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené.
   
 4. Případné zásilky do zahraničí jsou řešeny individuálně dle expedičních možností a zákonných podmínek vztahujících se k celnímu řízení a pohybu zboží v rámci EU (zejména u sortimentu zbraně - střelivo).
   
 5. Přepravné se mění v závislosti na vybraném druhu dopravce a jeho tarifu (poštovní služby České pošty), druhu zboží apod. Podrobné informace o přepravném jsou vysvětleny v sekci častých dotazů. Konkrétní přepravné je vždy vyčísleno zákazníkovi v průběhu objednávacího procesu. Další informace vám rádi poskytneme na vyžádání.

  Zboží je zasíláno na dobírku, není-li při objednávce sjednáno jinak.

IV. Nedoručené zásilky

 1. Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením, nebo úmyslně nepřevzal, atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného jako při prvním odeslání. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem (převodem na účet či poštovní složenkou) spolu s uhrazením storno poplatku 200 Kč za dříve nepřevzatou zásilku. Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky bude zrušeno.

V. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.
   
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@lovecky-obchod.cz. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle § 1820 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. naleznete v sekci Reklamace.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a kompletní.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.
 6. Poštovné při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží hradí kupující. 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  a) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  b) Výrazným způsobem se změnila cena zboží od dodavatele - V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
  c) Kupující prodejci odmítl doložit či dostatečně důvěryhodně nedoložil splnění podmínek daných zákonem, které jej opravňují k zakoupení specifického zboží (zbraně, střelivo).
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce zaslané kupujícím, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
   
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
   
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 4. Dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15 jsou veškeré zde nabízené zbraně, jejich díly a střelivo (vše kategorie D) prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám. Odesláním objednávky zároveň prohlašujete, že splňujete výše uvedené požadavky. V případě podání falešné informace o vaší způsobilosti k držení těchto zbraní a střeliva budeme na vás, či vašich zákonných zástupcích soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto způsobených. Zbraně a střelivo kategorie C nebo B nelze zasílat vůbec, protože není možné zkontrolovat příslušné doklady (ZP). Zbraně kategorie C-I není možné zasílat, protože je při jejich prodeji zkontrolovat doklady totožnosti a při tom provést náležité úkony vedoucí k přihlášení zbraně. 
 5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz