Informovaný souhlas - 0

Informovaný souhlas

 

 

Já, níže podepsaný beru na vědomí a potvrzuji své seznámení s dále uvedeným poučení, kterého se mi dostalo před mým rozhodnutím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů či tento souhlas odepřít vůči Správci údajů společnosti PROLOV s.r.o., IČ 26359219, se sídlem Vídeňská 126, 33901 Klatovy, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15256, (dále jen „Správce“).

 

Poučení:

Jsem si vědom/a, že právní základ pro zpracování uvedených osobních údajů je tento souhlas a že příjemcem těchto osobních údajů může být: Správce a kterákoliv osoba, jakkoli majetkově propojena, ať už přímo nebo nepřímo se Správcem, a to i v případě, že taková osoba je v třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii), pokud Evropská komise rozhodla, že taková třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Příjemcem osobních údajů mohou být i obchodní partneři Správce nebo shora uvedených se Správcem majetkově propojených osob nebo orgány veřejné moci.

 

Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů pro uvedený/é účel/y není zákonným ani smluvní požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy a mám právo souhlas odvolat, zejména zasláním e- mailu nebo doporučeného dopisu na kontaktní údaje Správce shora uvedené, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Beru na vědomí, že mám právo:

a) požadovat od Správce přístup k osobním údajům, tedy mám právo získat od Správce potvrzení, zda moje osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány a pokud jsou moje osobní údaje zpracovávány, mám dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

účelu zpracování;

kategoriích dotčených osobních údajů;

příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;

existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

právu podat stížnost u dozorového úřadu;

veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro mou osobu;

právu být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání osobních údajů do třetí země (tj. mimo Evropskou unii), v případě, že se osobní údaje předávají do takové třetí země;

Správce mi poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

b) požadovat opravu osobních údajů, tedy aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají, a s přihlédnutím k účelu zpracování mám též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

c) požadovat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), tedy aby Správcebez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

odvolal/a jsem souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

výkon práva na svobodu projevu a informace;

splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) požadovat omezení zpracování osobních údajů, tedy právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

popírám přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a odmítnu výmaz osobních údajů a požádám místo toho o omezení jejich použití;

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu;

e) na přenositelnost osobních údajů, tedy právo, aby Správce předal moje osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě mého souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mám právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné;

f) podat stížnost, tedy například zasláním e-mailu nebo doporučeného dopisu na kontaktní údaje Správce shora uvedené; na postup Správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Já, níže podepsaný, tímto svobodně a dobrovolně uděluji souhlas společnosti PROLOV s.r.o., IČ 26359219, se sídlem Vídeňská 126, 33901 Klatovy, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15256, (dále jen „Správce“),

 

aby zpracovávala tyto osobní údaje, jichž jsem subjektem:

a) jméno a příjmení, telefonický a emailový kontakt, doručovací adresa

b) jméno a příjmení, telefonický a emailový kontakt, doručovací adresa

 

a to za tímto účelem:

osobní údaje dle bodu a) shora: poptávka nákupu zboží neregistrovaným zákazníkem Správce

osobní údaje dle bodu b) shora: poptávka nákupu zboží registrovaným zákazníkem Správce

 

Souhlasím s tím, aby zpracování osobních údajů bylo prováděno automatizovaně i manuálně Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i pověření zpracovatelé, kteří se Správcem uzavřeli zpracovatelskou smlouvu a poskytují dostatečné záruky ochrany mých osobních údajů dle posouzení Správce, případně i další zpracovatelé, které poskytují obdobné záruky.

 

Beru na vědomí, že osobní údaje budou uloženy

osobní údaje dle bodu a) shora: po dobu po dobu vyřízení objednávky a dodání zboží subjektu údajů

osobní údaje dle bodu b) shora: po dobu po dobu platnosti registrace subjektu údajů

 

 

V Klatovech dne …………. …………………………………..

jméno, příjmení

datum narození

bytem